Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: khi đánh một số trang của một cuốn sách, người ta thấy trung bình mỗi trang phải dùng 2 chữ số. hỏi cuốn sách có mấy trang

Toán Lớp 5: khi đánh một số trang của một cuốn sách, người ta thấy trung bình mỗi trang phải dùng 2 chữ số. hỏi cuốn sách có mấy trang

Comments ( 2 )

 1. $\text{Được đánh dấu bởi 1 số là}$
  $\text{10-1=9(trang)}$
  $\text{Được đánh dấu bởi 2 số là}$
  $\text{100-1=99(trang)}$
  $\text{Có tất cả số trang là}$
  $\text{99+9=108(trang)}$

 2. Từ trang 1 đến trang 9 của quyển sách, mỗi trang được đánh bởi một chữ số.
  Từ trang 10 đến trang 99 của quyển sách, mỗi trang được đánh bởi hai chữ số.
  Để trung bình mỗi trang đánh được bởi hai chữ số thì số trang được đánh bởi ba chữ số phải bằng số trang được đánh bởi một chữ số. Vậy có 9 trang được đánh bởi ba chữ số.
  Số trang của quyển sách là: 99 + 9 = 108 ( trang )
  Đáp số: 108 trang

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Trang