Toán Lớp 5: khi đánh một số trang của một cuốn sách, người ta thấy trung bình mỗi trang phải dùng 2 chữ số. hỏi cuốn sách có mấy trang

Toán Lớp 5: khi đánh một số trang của một cuốn sách, người ta thấy trung bình mỗi trang phải dùng 2 chữ số. hỏi cuốn sách có mấy trang

TRẢ LỜI

 1. Từ trang 1 đến trang 9 của quyển sách, mỗi trang được đánh bởi một chữ số.
  Từ trang 10 đến trang 99 của quyển sách, mỗi trang được đánh bởi hai chữ số.
  Để trung bình mỗi trang đánh được bởi hai chữ số thì số trang được đánh bởi ba chữ số phải bằng số trang được đánh bởi một chữ số. Vậy có 9 trang được đánh bởi ba chữ số.
  Số trang của quyển sách là: 99 + 9 = 108 ( trang )
  Đáp số: 108 trang

  Trả lời
 2. $\text{Được đánh dấu bởi 1 số là}$
  $\text{10-1=9(trang)}$
  $\text{Được đánh dấu bởi 2 số là}$
  $\text{100-1=99(trang)}$
  $\text{Có tất cả số trang là}$
  $\text{99+9=108(trang)}$

  Trả lời

Viết một bình luận