Toán Lớp 8: Tìm dư của phép chia x^2-6x+15:(x-3)

Toán Lớp 8: Tìm dư của phép chia
x^2-6x+15:(x-3)

TRẢ LỜI

Viết một bình luận