Toán Lớp 6: Bài 4. Ba khối 6,7,8 của một trường lần lượt có 300 học sinh, 276 học sinh, 252 học sinh. Số học sinh của mỗi khối được xếp thành các h

Toán Lớp 6: Bài 4. Ba khối 6,7,8 của một trường lần lượt có 300 học sinh, 276 học sinh, 252 học sinh. Số học sinh của
mỗi khối được xếp thành các hàng dọc sao cho số hàng dọc của mỗi khối là như nhau. Hỏi mỗi khối có thể
được xếp thành nhiều nhất bao nhiêu hàng dọc, biết rằng không có học sinh nào đứng lẻ hành. Khi đó ở mỗi
hàng dọc của từng khối có bao nhiêu học sinh?

TRẢ LỜI

 1. Gọi số hàng dọc xếp thành nhiều nhất là a (a ∈ N*)
  Theo đề bài ta có:
  300 ⋮ a
  276 ⋮ a
  252 ⋮ a
  Và a là lớn nhất có thể
  ⇒ a ∈ ƯCLN (300 ; 276 ; 252)
  300 = 2^2 . 3 . 5^2
  276 = 2^2 . 3 . 23
  252 = 2^2 . 3^2 . 7
  a ∈ ƯCLN (300 ; 276 ; 252) = 2^2 . 3 = 12
  ⇒ a ∈ {12} (thỏa mãn điều kiện)
  Vậy có thể xếp thành nhiều nhất 12 hàng dọc để mỗi khối không ai lẻ hàng.
  Khi đó khối 6 có số hàng ngang là: 300 : 12 = 25 (hàng)
  Khi đó khối 7 có số hàng ngang là: 276 : 12 = 23 (hàng)
  Khi đó khối 8 có số hàng ngang là: 252 : 12 = 21 (hàng)
  Chúc bn hc tốt.

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  khối 6 có số hàng ngang là: 300 : 12 = 25 (hàng)
  khối 7 có số hàng ngang là: 276 : 12 = 23 (hàng)
  khối 8 có số hàng ngang là: 252 : 12 = 21 (hàng)
  Lời giải và giải thích chi tiết: 
  Gọi số hàng dọc xếp thành nhiều nhất là a (a ∈ N*)
  Theo đề bài ta có:
  300 ⋮ a ;276 ⋮ a ;252 ⋮ a và a là lớn nhất có thể
  ⇒ a ∈ ƯCLN (300 ; 276 ; 252)
  300 =$x2^{2}$ . 3 .$5^{2}$ 
  276 = $2^{2}$ .3 . 23
  252 = $2^{2}$ .$3^{2}$ .7
  a ∈ ƯCLN (300 ; 276 ; 252) = $2^{2}$ . 3 = 12
  ⇒ a ∈ {12} (thỏa mãn điều kiện)
  Vậy có thể xếp thành nhiều nhất 12 hàng dọc để mỗi khối không ai lẻ hàng.
  Khi đó khối 6 có số hàng ngang là: 300 : 12 = 25 (hàng)
  Khi đó khối 7 có số hàng ngang là: 276 : 12 = 23 (hàng)
  Khi đó khối 8 có số hàng ngang là: 252 : 12 = 21 (hàng)
   

  Trả lời

Viết một bình luận