Toán Lớp 5: 44% của 90km là bao nhiêu ki-lô-mét ?

Toán Lớp 5: 44% của 90km là bao nhiêu ki-lô-mét ?

TRẢ LỜI

Viết một bình luận