Toán Lớp 7: tính bằng cách thuận tiên nhất 856 . 23 + 856 . 69 + 1717 . 4

Toán Lớp 7: tính bằng cách thuận tiên nhất
856 . 23 + 856 . 69 + 1717 . 4

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  856 . 23 + 856 . 69 + 1717 . 4
  = 856 . 23 + 856 . 69 + (1712 + 5) . 4
  = 856 . 23 + 856 . 69 + 1712 . 4 + 5 . 4
  = 856 . 23 + 856 . 69 + 856 . 2 . 4 + 20
  = 856 . (23 + 69 + 2 . 4) + 20
  = 856 . (92 + 8) + 20
  = 856 . 100 + 20
  = 85600 + 20
  = 85620
   

  Trả lời

Viết một bình luận