Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: hãy lập tất cả các số có 3 chữ số khác nhau từ 4 chữ số: 0; 5; 4; 9 và thoả mãn điều kiện: a. chia hết cho 2. b. chia hết cho 4. c. chi

Toán Lớp 5: hãy lập tất cả các số có 3 chữ số khác nhau từ 4 chữ số: 0; 5; 4; 9 và thoả mãn điều kiện: a. chia hết cho 2. b. chia hết cho 4. c. chia hết cho cả 2 và 5.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a.Chia hết cho 2: 450;540;490;940;950;590;504;954;904;594.
  b.Chia hết cho 4: 540;504;940;904.
  c.Chia hết cho cả 2 và 5: 540;450;950;590;940;490.

 2. a,
  Các số đó là: 490 ; 590 ; 950 ; 504 ; 904 ; 594 ; 954 ; 940 ; 450 ; 540
  b,
  Các số đó là: 940 ; 540 ; 504 ; 904
  c,
  Các số đó là: 940 ; 950 ; 490 ; 590 ; 450 ; 540

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )