Toán Lớp 6: Tìm `x` sao cho `x+x/(1+2)+x/(1+2+3)+x/(1+2+3+4)+…+x/(1+2+3+…+4041)=4041`.

Toán Lớp 6: Tìm x sao cho x+x/(1+2)+x/(1+2+3)+x/(1+2+3+4)+…+x/(1+2+3+…+4041)=4041.

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Tìm `x` sao cho `x+x/(1+2)+x/(1+2+3)+x/(1+2+3+4)+…+x/(1+2+3+…+4041)=4041`.”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   x/1.2:2+x/2.3:2+x/3.4:2+x/4.5:2+….+x/4041.4042:2=4041
  2x/1.2+2x/2.3+2x/3.4+….+2x/4041.4042=4041
  2x(1/1.2+1/2.3+1/3.4+…+1/4041.4042)=4041
  2x(1/1-1/2+1/2-1/3+…+1/4041-1/4042)=4041
  2x(1/1-1/4042)=4041
  2x.(4041/4042)=4041
  4041x/2021=4041
  x=4041.2021:4041
  x=2021

Viết một bình luận