Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: giải hộ mình nhé , là ơn đó bài 1 : X x 0,125 + 1,25 = 6,58 bài 2 : Tìm 2 số có tổng gấp 9 lần hiệu của chúng , biết hiệu của hai số đó

Toán Lớp 5: giải hộ mình nhé , là ơn đó
bài 1 : X x 0,125 + 1,25 = 6,58
bài 2 : Tìm 2 số có tổng gấp 9 lần hiệu của chúng , biết hiệu của hai số đó kém số bé 27 đơn vị.
bài 3 : 25 % của 13 giờ 16 phút 24 giây là :
bài 4 : Hai số có thương bằng 236 . Nếu giữ nguyên số bị chia và tăng số chia lên 4 lần thì thương mới là :
bài 5 : khi thực hiển phép cộng hai số thập phân , một học sinh đã viết nhầm đấu phẩy của một số hạng sang bên phải 1 chữ số do đó được kết quả là 682,22 . hai số đã cho là :
bài 6 : Người ta chia 1hình vuông ra thành 4 hình chữ nhật nhật bằng nhau .chu vi của 1 hình chữ nhật là 40 cm .Chu vi của hình vuông là:
bài 7 : Một xe lửa qua 1 đường hầm dài 300 km khi toa cuối cùng ra khỏi hầm thì mất 38 giây . Tìm vận tốc xe lửa khi qua hần , biết chiều dài xe lửa 80 m:
bài 8 : cho tam giác ABC . Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM = 1/3 AB . Trên cạnh AC lấy điểm N sao cho AN = 1/3 AC. Nối B với N , nối C với M ; BN cắt CM tại I
a) So sánh diện tích tam giác ABN với diện tích tam giác ACM
b) So sánh diện tích tam giác BMI với diện tích tam giác CNI
c) Tính diện tích tam giác ABC , biết diện tích tứ giác AMIN = 90 cm ²

Comments ( 1 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:+Giải đáp:
  bài 1 :
  X x 0,125 + 1,25 = 6,58
              X x 0,125= 6,58-1,26
              X x  0,125=5,32
                           X= 5,32:0,125
                           X=42,56
  bài 2
  Ta có sơ đồ
  Số lớn 4 phần 
  Số bé 1 phần
  Hiệu số phần bằng nhau là:
       4-1=3(phần)
  Hiệu 2 số là; 27 : 3=9
  Số bé là: 9×4=36
  Tổng của 2 số là
      9×9=81
  Số lớn là: 81-36=45
      Đ/S: Số lớn : 45
              Số bé: 36
  Bài 3:
  Đổi 13 giờ 16 phút 24 giây = 47784 giây
      25% của 47784 giây là:
          47784 x 25% = 11946 (giây)
               Đ/S: 11946 giây
  bài 4
    Thương mới là: 236:4=59
         Đ/S: 59
  Bài 6:
  Chu vi 4 hình chữ nhật nhỏ là:
      40×4=160 (cm)
  Chu vi hình vuông là
      160/2+4=84 (cm )
          Đ/S:84 cm
  Bài 7
  Tổng quãng đường của tàu hỏa đi được khi đi ra vàvào hầm là:
          300 + 80 = 380 (m)=0,38 (km);38 giây = 19/1800
  Vận tốc xe lửa khi đi qua hầm là:
     0,38 :  = 36 (km/giờ)
           Đ/S: 36 km/giờ
  Xin lỗi vì bài 5 và 8 mik ko biết làm
   #Yummy

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )