Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 8m2 6cm2 = ……cm2 A. 86 B. 860 C. 806 D. 8060

Toán Lớp 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 8m2 6cm2 = ……cm2
A. 86 B. 860 C. 806 D. 8060

Comments ( 2 )

 1. (Hình như sai đề) ↓↓ Các trường hợp xảy ra
  – 8$m^{2}$ 6$cm^{2}$ = 80 000 + 6 = 80 006 $cm^{2}$
  (vì 1 $m^{2}$ = 10 000 $cm^{2}$)
  – 8m 6cm = 806 cm
  – 8m² 6dm² = 800 + 6 = 806 dm²
  – 8dm² 6cm² = 800 + 6 = 806 cm²

 2. 8m²6cm²= 80 006 cm²
  text{giải thích :}
  vì 1 m² = 10000 cm² nên 8m²= 10000xx 8 = 80000m²
  ⇒8m²6cm²= 80000 cm² + 6 cm² = 80 006 cm²
      ⇔text{không có đáp án đúng}
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )