Toán Lớp 5: cho 2 số 59 và 19. hãy tìm a sao cho đem các số đã cho cọng a thương là 3

Toán Lớp 5: cho 2 số 59 và 19. hãy tìm a sao cho đem các số đã cho cọng a thương là 3

TRẢ LỜI

Viết một bình luận