Toán Lớp 8: Tìm x (x—5)(x+5)+3(3—x)=—11+10x

Toán Lớp 8: Tìm x
(x—5)(x+5)+3(3—x)=—11+10x

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   $(x – 5)(x + 5) + 3(3 – x) = -11 + 10x$
  $\Leftrightarrow x^2 – 25 + 9 – 3x = -11 + 10x$
  $\Leftrightarrow x^2 – 16 – 3x = -11 + 10x$
  $\Leftrightarrow x^2 – 16 – 3x + 11 – 10x = 0$
  $\Leftrightarrow x^2 – 13x – 5 = 0$
  Riêng câu này phải sử dụng công thức lớp $9$ ra được $x = \dfrac{13 \pm 3\sqrt{21}}{2}$

  Trả lời

Viết một bình luận