Toán Lớp 5: Tìm 15 % của 320 kg Tìm 24% của 235 m Tìm 0,4 % của 350

Toán Lớp 5: Tìm 15 % của 320 kg
Tìm 24% của 235 m
Tìm 0,4 % của 350

TRẢ LỜI

 1. Lời giải chi tiết:
  15% của 320 kg là:
        320xx15:100=48 (kg)
                Đáp số: 48 kg.
  —————————————————————
  24% của 235 m là:
         235xx24:100=56,4 (m)
                Đáp số: 56,4 m.
  —————————————————————
  0,4% của 350 là:
         350xx0,4:100=1,4
                Đáp số: 1,4

  Trả lời

Viết một bình luận