Toán Lớp 5: Câu 5(2 điểm): Lúc 6 giờ 30 phút, một xe máy khởi hành từ A đi đến B với vận tốc 45km/giờ. Không lâu sau, một ô tô cũng khởi hành từ A

Toán Lớp 5: Câu 5(2 điểm): Lúc 6 giờ 30 phút, một xe máy khởi hành từ A đi đến B với vận tốc 45km/giờ. Không lâu sau, một ô tô cũng khởi hành từ A để đi đến B với vận tốc 60 km/giờ. Quãng đường AB dài 270 km.
a.,Nếu ô tô xuất phát sau xe máy 1 giờ thì ô tô sẽ đuổi kịp xe máy lúc mấy giờ? b, Muốn ô tô và xe máy đến B cũng một lúc thì ô tô phải xuất phát lúc mấy giờ?

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  a  10 giờ 30 phút
  b  8 giờ
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a.
  Trong 1 giờ xe máy đi được :
  45 × 1 = 45 ( km )
  Thời gian để ô tô đuổi kịp xe máy là :
  45 : ( 60 – 45 ) = 3 ( giờ )
  Ô tô đuổi kịp xe máy lúc số giờ là :
  6 giờ 30 phút + 1 giờ + 3 giờ = 10 giờ 30 phút
  b.
   Thời gian ô tô đến B là :
  270 : 60 = 4,5 ( giờ )
  Đổi 4,5 giờ = 4 giờ 30 phút
  Thời gian xe máy đến B là 
  270 : 45 = 6 ( giờ )
  Muốn ô tô và xe máy đến B cùng 1 lúc thì ô tô phải xuất phát lúc số giờ là :
  6 giờ 30 phút + ( 6 giờ – 4 giờ 30 phút ) = 8 giờ
   Đáp số :
  a  10 giờ 30 phút
  b  8 giờ

  Trả lời
 2. a ) Trong 1 giờ xe máy đi được :
  45 × 1 = 45 ( km )
  Thời gian để ô tô đuổi kịp xe máy là :
  45 : ( 60 – 45 ) = 3 ( giờ )
  Ô tô đuổi kịp xe máy lúc số giờ là :
  6 giờ 30 phút + 1 giờ + 3 giờ = 10 giờ 30 phút
  b ) Thời gian ô tô đến B là :
  270 : 60 = 4,5 ( giờ )
  Đổi 4,5 giờ = 4 giờ 30 phút
  Thời gian xe máy đến B là :
  270 : 45 = 6 ( giờ )
  Muốn ô tô và xe máy đến B cùng 1 lúc thì ô tô phải xuất phát lúc số giờ là :
  6 giờ 30 phút + ( 6 giờ – 4 giờ 30 phút ) = 8 giờ
                                                    Đáp số : a ) 10 giờ 30 phút
                                                                 b ) 8 giờ
  #dtkc
   

  Trả lời

Viết một bình luận