Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: H = (x^2 + 9/ x^2- 9 + 5/x + 3 – x/x-3 ) . x+3/ x + 2 a, tim dkxd b,tinh gia tri cua H khi x= -6 c, tim x thuoc Z de khi H thuoc Z

Toán Lớp 8: H = (x^2 + 9/ x^2- 9 + 5/x + 3 – x/x-3 ) . x+3/
x + 2
a, tim dkxd
b,tinh gia tri cua H khi x= -6
c, tim x thuoc Z de khi H thuoc Z

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   a)
  Để biểu thức H được xác định thì:
  $\begin{cases}x^2-9\ne0\\x+3\ne0\\x-3\ne0\\x+2\ne0\end{cases}$
  $⇔\begin{cases}x+3\ne0\\x-3\ne0\\x+2\ne0\end{cases}$
  $⇔\begin{cases}x\ne-3\\x\ne3\\x\ne-2\end{cases}$
  Vậy ĐKXĐ của H là: x\ne3;x\ne-3;x\ne-2
  b)
  Với x\ne+-3;x\ne-2
  Ta có:
  H=((x^2+9)/(x^2-9)+5/(x+3)-x/(x-3)).(x+3)/(x+2)
  =((x^2+9)/((x-3)(x+3))+5/(x+3)-x/(x-3)).(x+3)/(x+2)
  =(x^2+9+5(x-3)-x(x+3))/((x-3)(x+3)).(x+3)/(x+2)
  =(x^2+9+5x-15-x^2-3x)/(x-3).(1)/(x+2)
  =(2x-6)/(x-3).(1)/(x+2)
  =(2(x-3))/(x-3).(1)/(x+2)
  =2.(1)/(x+2)
  =2/(x+2)
  Khi x=-6 thoả mãn điều kiện xác định.
  \to H=2/(-6+2)=2/-4=-1/2
  Vậy khi x=-6 thì H=-1/2
  c)
  H=2/(x+2)
  Để H∈ZZ
  \to 2/(x+2)∈ZZ
  \to 2\vdotsx+2
  \to x+2∈Ư(2)=\{-2;-1;1;2\}
  \to x∈\{-4;-3;-1;0\}
  Mà ĐKXĐ: x\ne+-3;x\ne-2
  \to x∈\{-4;-1;0\}
  Vậy x∈\{-4;-1;0\} để H∈ZZ

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )