Toán Lớp 5: Bài 5: Khi xoá đi chữ số hàng trăm của một số tự nhiên có ba chữ sô thì số đó giảm đi 9 lần. Tìm số có ba chữ số đó.

Toán Lớp 5: Bài 5: Khi xoá đi chữ số hàng trăm của một số tự nhiên có ba chữ sô thì số đó giảm đi 9 lần. Tìm số có ba chữ số đó.

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   225,450,675
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số cần tìm là : abc                                         ( a 0 ; a,b,c N )
          Nếu xóa chữ số hàng trăm ta được số : bc
                                Theo đề bài ta có :
                                               abc = bc x 9
                                               a x 100 + bc = bc x 9
                                               a x 100 = bc x 9 – bc 
                                               a x 100 = bc x 8                    
                 Nếu a = 1 thì bc = 100 : 8= 12.5  ( loại )
                 Nếu a = 2 thì bc = 200 : 8 = 25   ( đúng )
                 Nếu a = 3 thì bc = 300 : 8= 37.5   ( loại )
                 Nếu a = 4 thì bc = 400 : 8 = 50   ( đúng )
                 Nếu a = 5 thì bc = 500 : 8= 62.5   ( loại )
                 Nếu a = 6 thì bc = 600 : 8 = 75  ( đúng )
                 Nếu a = 7 thì bc = 700 : 8= 87.5   ( loại )
                 Nếu a = 8 thì bc = 800 : 8= 100  ( loại )
                Vậy các số cần tìm là : 225 ; 450 ; 675
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  225 ; 450 ; 675
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số cần tìm là : abc ( a 0 ; a,b,c N )
    Nếu xóa chữ số hàng trăm ta được số : bc
       Theo đề bài ta có :
              abc = bc x 9
              a x 100 + bc = bc x 9
              a x 100 = bc x 9 – bc 
              a x 100 = bc x 8                    
            Nếu a = 1 thì bc = 100 : 8= 12.5  ( loại )
            Nếu a = 2 thì bc = 200 : 8 = 25   ( đúng )
            Nếu a = 3 thì bc = 300 : 8= 37.5   ( loại )
            Nếu a = 4 thì bc = 400 : 8 = 50   ( đúng )
            Nếu a = 5 thì bc = 500 : 8= 62.5   ( loại )
            Nếu a = 6 thì bc = 600 : 8 = 75  ( đúng )
  Vậy các số cần tìm là : 225 ; 450 ; 675
  CHÚC BẠN HỌC TỐT NHA!!!

  Trả lời

Viết một bình luận