Toán Lớp 8: -x ²+10x-25 phân tích các đa thức sau thành nhân tử dùng hđt

Toán Lớp 8: -x ²+10x-25 phân tích các đa thức sau thành nhân tử dùng hđt

TRẢ LỜI

Viết một bình luận