Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: các bạn giải cho mình sách toán lớp 5 123cho mình nhe ai làm nhanh nhất tớ cho5 sao

Toán Lớp 5: các bạn giải cho mình sách toán lớp 5 123cho mình nhe ai làm nhanh nhất tớ cho5 sao

Comments ( 2 )

 1. Bài 1.
  Giải đáp: a)
  (a x b) x c
  (2,5 x 3,1) x 0,6 = 4,65
  (1,6 x 4) x 2,5 = 16
  (4,8 x 2,5) x 1,3 = 15,6
  a x (bxc) 
  2,5 x (3,1 x 0,6) = 4,65 
  1,6 x (4 x 2,5) = 16 
  4,8 x (2,5 x 1,3) = 15,6
  Giá trị của (a x b ) x c và a x (b x c) luôn luôn bằng nhau:
  (a x b ) x c = a x (b x c)
  b) 9,65 x 0,4 x 2,5                                  +)  7,38 x 1,25 x 80
     = 9,65 x ( 0,4 x 2,5)                             = 7,38 x (1,25 x 80)
     = 9,65 x 1                                           = 7,38 x 100
     = 9,65                                                = 738
  +) 0,25 x 40 x 9,84                                 +) 34,3 x 0,5 x 0,4
   = 10 x 9,84                                           = 34,3 x 0,2
   = 98,4                                                  = 6,86
  Bài 2: Tính:
  a) (28,7 + 34,5 ) x 2,4 = 63,2 x 2,4
  = 151,68
  b) 28,7 + 34,5 x 2,4 = 28,7 + 82,8
  = 111,5
  Bài 3 trang 61 Toán 5: Một người xe đạp mỗi giờ đi được 12,5km. Hỏi trong 2,5 giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?
  Giải: Trong 2,5 giờ người đó đi được:
  12,5 x 2,5 = 31,25 (km)
  Đáp số: 31,25 (km)
   

 2. Giải đáp:
  Bài 1: a)
  (2,5 x 3,1) x 0,6 = 4,65            2,5 x (3,1 x 0,6) = 4,65
  (1,6 x 4) x 2,5 = 16                   1,6 x (4 x 2,5) = 16
  (4,8 x 2,5) x 1,3 = 15,6             4,8 x (2,5 x 1,3) = 15,6
  b) 9,65 x 0,4 x 2,5                              0,25 x 40 x 9,84
  = 9,65 x (0,4 x 2,5)                            = (0,25 x 40) x 9,84
  = 9,65 x 1                                            = 10 x 9,84
  = 9,65                                                  = 98,4
  7,38 x 1,25 x 80                                  34,3 x 5 x 0,4
  = 7,38 x (1,25 x 80)                            = 34,3 x (5x 0,4)
  = 7,38 x 100                                        = 34,3 x 2
  = 738                                                   = 68,6
  Bài 2: 
  a) (28,7 + 34,5) x 2,4                        28,7 + 34,5 x 2,4
  = 63,2 x 2,4                                       = 28,7 + 82,8
  = 151,68                                             = 111,5
  Bài 3: 
  Bài giải: 
  Trong 2,5 giờ người đó đi được số ki – lô – mét là: 
             12,5 x 2,5 = 31,25 (km)
                     Đáp số: 31,25 km
  Lời giải và giải thích chi tiết: 
  Bài 3: Biết mỗi giờ đi được 12,5 nên 2,5 giờ ta sẽ lấy: 12,5 x 2,5.
  Vì đã học phép nhân 2 số thập phân nên ta tính như bình thường.
  Vote mik nhaaaa, 5 sao và câu trả lời hay nhất nhé. xinnnnnnnnn
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )