Toán Lớp 5: Bài 3: Khi chia một số cho 85 ta thấy dư 51. Hỏi phải thêm vào số bị chia bao nhiêu đơn vị để thương tăng thêm 5 đơn vị và phép chia kh

Toán Lớp 5: Bài 3: Khi chia một số cho 85 ta thấy dư 51. Hỏi phải thêm vào số bị chia bao nhiêu đơn vị để thương tăng thêm 5 đơn vị và phép chia không còn dư nữa?
Bài 4: Một phép chia 2 số tự nhiên có thương là 6 và số dư là 51. Tổng số bị chia, số chia, thương số và số dư bằng 969. Tìm số bị chia?

TRẢ LỜI

 1. Bài 3: Khi chia một số cho 85 ta thấy dư 51. Hỏi phải thêm vào số bị chia bao nhiêu đơn vị để thương tăng thêm 5 đơn vị và phép chia không còn dư nữa?
  Bài 4: Một phép chia 2 số tự nhiên có thương là 6 và số dư là 51. Tổng số bị chia, số chia, thương số và số dư bằng 969. Tìm số bị chia?
  Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  bài 3:
  phải thêm vào số bị chia bao nhiêu đơn vị để thương tăng thêm 5 đơn vị là ;
          85×5=425
  phải thêm vào số bị chia bao nhiêu đơn vị để thương tăng thêm 5 đơn vị và phép chia không còn dư là
       425-51= 374
  bài 4:
  tổng dư và thương là :
  51+6=57
  tổng số bị chia và số chia là:
  969-57= 892
  nếu không dư thì tổng là
  892-51=841
  số bị chia là:
  841:(6+1)x6=720.8571428571429
  số  chia là:
  841-720.8571428571429=120.1428571428571
  ⇔số bị chia là 720.8571428571429
  ⇔số chia là 120.1428571428571

  Trả lời
 2. Bài 3
  Phải thêm vào số bị chia số đơn vị để thương tăng lên 5 lần và phép chia không dư là :
  85 × 5 – 51 = 374
                      Đáp số : 374
  Bài 4
  Tổng số bị chia và số chia là :
  969 – 51 – 6 = 912
  Coi số bị chia là 6 phần thì số chia là 1 phần như thế
  Số bị chia là :
  912 : ( 6 + 1 ) × 6 = 5472/7
                        Đáp số : 5472/7
  #dtkc
   

  Trả lời

Viết một bình luận