Toán Lớp 8: Tìm giá tri lớn nhất của 4/x^2+3

Toán Lớp 8: Tìm giá tri lớn nhất của 4/x^2+3

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  4/(x^2+3)
  Nhận xét:
  x^2 >=0 \forall x
  <=> x^2+3 >=3 \forall x
  <=> 4/(x^2+3) <= 4/3 \forall x
  Dấu = xảy ra khi:
  x^2=0
  <=> x=0
  Vậy Giá trị lớn nhất của 4/(x^2+3) là 4/3 tại x=0 

  Trả lời
 2. Giải đáp:A = 4x – x^2 + 3
  = -(x^2 – 4x – 3)
  = -(x^2 – 2×2 + 4 – 7)
  = -(x – 2)^2 + 7 ≤ 7 
  => A  = 7. Dấu “=” xảy ra khi x – 2 = 0 <=> x = 2
  Vậy A  = 7 khi x = 2
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận