Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Ba người thợ làm chung một công việc thì sau 3 giờ sẽ xong. Nếu người thứ nhất làm một mình thì sau 6 giờ sẽ xong, người thứ hai làm

Toán Lớp 5: Ba người thợ làm chung một công việc thì sau 3 giờ sẽ xong. Nếu người thứ nhất làm một mình thì sau 6 giờ sẽ xong, người thứ hai làm một mình thì sau 12 giờ mới xong. Hỏi người thứ ba làm một mình công việc đó thì sau mấy giờ mới xong?

Comments ( 2 )

 1. $\text{Sau 1 giờ người thứ nhất làm được là}$
  $\text{1÷6=$\dfrac{1}{6}$(giờ)}$
  $\text{Sau 1 giờ người thứ 2 làm được là}$
  $\text{1÷12=$\dfrac{1}{12}$(giờ)}$
  $\text{Sau 1 giờ 2 người làm được là}$
  $\text{$\dfrac{1}{6}$+$\dfrac{1}{12}$=$\dfrac{1}{4}$(giờ)}$}$
  $\text{Người thứ 3 làm công việc đó trong số giờ là}$
  $\text{1÷($\dfrac{1}{3}$-$\dfrac{1}{4}$)=12(giờ)}$
   
   

 2. Sau 1 giờ cả 3 người thợ làm được số phần công việc là:
         1 : 3 = 1/3 (công việc)
  Sau 1 giờ người thứ nhất làm được số phần công việc là:
        1 : 6 = 1/6 (công việc)
  Sau 1 giờ người thứ hai làm được số phần công việc là:
        1 : 12 = 1/12 (công việc)
  Sau 1 giờ người thứ ba làm được số phần công việc là:
        1/3 – (1/6 + 1/12) = 1/12 (công việc)
  Người thứ ba làm một mình công việc đó sau số giờ mới xong là:
        1 : 1/12 = 12 (giờ)
                       Đáp số: 12 giờ.
  #Black

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )