Toán Lớp 5: Ba người thợ làm chung một công việc thì sau 3 giờ sẽ xong. Nếu người thứ nhất làm một mình thì sau 6 giờ sẽ xong, người thứ hai làm

Toán Lớp 5: Ba người thợ làm chung một công việc thì sau 3 giờ sẽ xong. Nếu người thứ nhất làm một mình thì sau 6 giờ sẽ xong, người thứ hai làm một mình thì sau 12 giờ mới xong. Hỏi người thứ ba làm một mình công việc đó thì sau mấy giờ mới xong?

TRẢ LỜI

 1. Sau 1 giờ cả 3 người thợ làm được số phần công việc là:
         1 : 3 = 1/3 (công việc)
  Sau 1 giờ người thứ nhất làm được số phần công việc là:
        1 : 6 = 1/6 (công việc)
  Sau 1 giờ người thứ hai làm được số phần công việc là:
        1 : 12 = 1/12 (công việc)
  Sau 1 giờ người thứ ba làm được số phần công việc là:
        1/3 – (1/6 + 1/12) = 1/12 (công việc)
  Người thứ ba làm một mình công việc đó sau số giờ mới xong là:
        1 : 1/12 = 12 (giờ)
                       Đáp số: 12 giờ.
  #Black

  Trả lời
 2. $\text{Sau 1 giờ người thứ nhất làm được là}$
  $\text{1÷6=$\dfrac{1}{6}$(giờ)}$
  $\text{Sau 1 giờ người thứ 2 làm được là}$
  $\text{1÷12=$\dfrac{1}{12}$(giờ)}$
  $\text{Sau 1 giờ 2 người làm được là}$
  $\text{$\dfrac{1}{6}$+$\dfrac{1}{12}$=$\dfrac{1}{4}$(giờ)}$}$
  $\text{Người thứ 3 làm công việc đó trong số giờ là}$
  $\text{1÷($\dfrac{1}{3}$-$\dfrac{1}{4}$)=12(giờ)}$
   
   

  Trả lời

Viết một bình luận