Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Bài 11. Một trường tổ chức cho học sinh đi tham quan khu du lịch Quảng Ninh Gate. Ban tổ chức thấy rằng nếu mỗi xe ô tô 36 học sinh; 45

Toán Lớp 6: Bài 11. Một trường tổ chức cho học sinh đi tham quan khu du lịch Quảng Ninh Gate. Ban tổ chức thấy rằng nếu mỗi xe ô tô 36 học sinh; 45 học sinh hoặc 54 học sinh thì đều đủ chỗ, không thừa ai. Biết số học sinh của trường vào khoảng từ 3000 đến 3500 em. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số học sinh của trường là x (x ∈ N**)
  Nếu mỗi xe ô tô 36 học sinh; 45 học sinh hoặc 54 học sinh thì đều đủ chỗ, không thừa ai
  ⇒ x ∈ BC(36 ; 45 ; 54)
  Ta có
  36 = 2^2 . 3^2
  45 = 3^2 . 5
  54 = 2 . 3^3
  ⇒ BCNNNN(36 ; 45 ; 54) = 2^2 . 3^3 . 5 = 540
  ⇒ BC(36 ; 45 ; 54) = {0;540;1080;1620;2160;2700;3240;3780;…}
  Vì 3000 ≤ x ≤ 3500
  ⇒ x = 3240
  Vậy số học sinh trường đó là 3240 học sinh

 2. Giải đáp:
  3240 học sinh
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số học sinh của trường đó là a (a ∈ N*)
  Khi mỗi xe ô tô 36 học sinh, 45 học sinh hoặc 54 học sinh thì đều vừa đủ ⇒ a ∈ BC(36; 45; 54)
  36 = 2².3²
  45 = 3².5
  54 = 2.3³
  BCNN(36; 45; 54) = 2².3³.5 = 540
  BC(36; 45; 54) = {0; 540; 1080; 1620; 2160; 2700; 3240; 3780; … }
  Vì 3000 < a < 3500 ⇒ a = 3240
  Vậy trường đó có 3240 học sinh

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Chi Mai