Toán Lớp 8: tự nhiên quên: tìm x: 5x²-3x=0

Toán Lớp 8: tự nhiên quên: tìm x: 5x²-3x=0

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   $5x²-3x=0$
  $⇔ x.(5x-3)=0$
  $⇔$ \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\5x-3=0\end{array} \right.\) $⇔$  \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\5x=3\end{array} \right.\) $⇔$  \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=\dfrac{3}{5}\end{array} \right.\) 
  $vậy$ $x=0$ $hoặc$ $x=\dfrac{3}{5}$
   

  Trả lời

Viết một bình luận