Toán Lớp 6: 128.4.2 mũ 6. 9.2 mũ 2.4 mũ 3 -4 mũ 4

Toán Lớp 6: 128.4.2 mũ 6.
9.2 mũ 2.4 mũ 3 -4 mũ 4

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  32 768
  2048
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   128.4. 2^6
  = 128. 4. 64
  = 512. 64
  = 32 768
  ____________
  9. 2^2. 4^3 – 4^4
  = 9. 4. 64 – 256
  = 36. 64 – 256
  = 2304 – 256
  = 2048

  Trả lời

Viết một bình luận