Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Ba người làm xong một con đường trong 14 ngày.Hỏi muốn làm xong con đường đó trong 168 giờ thì phải cần bao nhiêu người ?(biết năng suấ

Toán Lớp 5: Ba người làm xong một con đường trong 14 ngày.Hỏi muốn làm xong con đường đó trong 168 giờ thì phải cần bao nhiêu người ?(biết năng suất lao động của mỗi người là như nhau)

Comments ( 2 )

 1. Đổi 168 giờ = 7 ngày
  7 ngày so với 14 ngày thì giảm số lần là
  14:7=2(ngày)
  Để làm xong con đường trong 7 ngày thì cần số người là
  3 x 2 =6(người )
  Đ/S 6 người

 2. Muốn  làm  xong  công  việc  đó  trong  168  giờ  cần  số  người  là:
                   168 : ( 3 xx 14 ) = 4  ( người )
                          Đáp  số:  4  người
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )