Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 11: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành, gọi O là giao điểm của AC và BD và M là trung điểm của SA. Đường thẳng OM song song

Toán Lớp 11: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành, gọi O là giao điểm của AC và
BD và M là trung điểm của SA. Đường thẳng OM song song với mặt phẳng
A. (SAD). B. (SAB). C. (SBD). D. (SBC)
(giải thích)

Comments ( 1 )

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )