Toán Lớp 5: An có một lon bi chứa a(viên bi),số viên bi hiện có nhưng nếu An thêm $6$ viên bi thì lon sẽ đầy,nhưng nếu lấy lại $5$ viên bi thì lon

By Ái Hồng

Toán Lớp 5: An có một lon bi chứa a(viên bi),số viên bi hiện có nhưng nếu An thêm $6$ viên bi thì lon sẽ đầy,nhưng nếu lấy lại $5$ viên bi thì lon chỉ còn một nữa so với số bi mà lon có thể chứa dc,với số viên bi hiện có của mình An cho Bình đi $7$ viên thì số viên bi chỉ bằng $1/2$ số bi hiện có.Hỏi lon trên có thể chứa tối đa bao nhiêu viên?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: An có một lon bi chứa a(viên bi),số viên bi hiện có nhưng nếu An thêm $6$ viên bi thì lon sẽ đầy,nhưng nếu lấy lại $5$ viên bi thì lon”

 1.   Gọi số bi tối đa của lon là : x
  Vì a + 6 = x nên ( a + 6 ) : 2 = a – 5
  Ta có : ( a + 6 ) : 2 = a – 5
  a : 2 + 6 : 2 = a – 5
  a xx 1/2 + 3 = a – 5
  a – a xx 1/2 = 5 + 3
  a xx ( 1 – 1/2 ) = 8
  a xx 1/2 = 8
  a = 8 : 1/2
  a = 16
     Lon đó có thể chứa số viên là :
       16 + 6 = 22 ( viên )
                 Đáp số : 22 viên bi .

  Trả lời
 2. text{Gọi số bi lon của An chứa được là x ; theo bài ra ta có :}
  a + 6 = x
  ( a + 6 ) : 2 = a – 5
  a : 2 + 6 : 2 = a – 5
  a : 2 + 3 = a – 5
  a – a × 1/2 = 5 + 3
  a × 1 – a × 1/2 = 8
  a × ( 1 – 1/2 ) = 8
  a × 1/2 = 8
  => a = 8 : 1/2 = 16
  text{Vậy lon bi của An đang chứa 16 viên bi}
  text{Lon bi của An có thể chứa được só viên bi là :}
  text{16 + 6 = 22 ( viên )}
      text{Đáp số : 22 viên bi}
  #dtkc
   

  Trả lời

Viết một bình luận