Toán Lớp 5: 2,5 giờ=-..phút 6ngày8giờ=-giờ 3/4 giờ=-.phút 75giây=…phút-giây 215phút=-..giờ-phút 1và2/5 giờ (hỗn số ) =-.phú

By Linh

Toán Lớp 5: 2,5 giờ=……phút
6ngày8giờ=….giờ
3/4 giờ=…..phút
75giây=…phút….giây
215phút=……giờ….phút
1và2/5 giờ (hỗn số ) =…..phút

0 bình luận về “Toán Lớp 5: 2,5 giờ=-..phút 6ngày8giờ=-giờ 3/4 giờ=-.phút 75giây=…phút-giây 215phút=-..giờ-phút 1và2/5 giờ (hỗn số ) =-.phú”

 1. 2,5 giờ = 2,5 × 60 = 150 phút
  6 ngày 8 giờ = 6 × 24 + 8 = 152 giờ
  3/4 giờ = 60 × 3/4 = 45 phút
  75 giây = 75 – 60 = 1 phút 15 giây
  215 phút = 215 : 60 = 3 giờ 35 phút
  1 2/5 giờ = 7/5 giờ = 60 × 7/5 = 84 phút
  #dtkc
   

  Trả lời
 2. 2,5 giờ = 150 phút
   1 giờ = 60 phút
  ⇒ 2,5 giờ = 60 phút x 2,5 = 150 phút
  6 ngày 8 giờ = 152 giờ
  6 ngày có 24 x 6 = 144 giờ
  144 giờ + 8 giờ = 152 giờ
  3/4 giờ = 45 phút
  1 giờ = 60 phút
  ⇒ 3/4 giờ = 60 phút x 3/4 = 45 phút
  75 giây = 1 phút 15 giây
  1 phút = 60 giây
  ⇒ 75 giây = 1 phút 15 giây
  215 phút = 3 giờ 35 phút
  1 giờ = 60 phút
  ⇒ 215 phút = 3 giờ 35 phút
  1 2/5 giờ = 84 phút
  1 giờ = 60 phút
  ⇒ 1 2/5 giờ = 1 2/5 giờ x 60 = 84 phút

  Trả lời

Viết một bình luận