Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: 10/ Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 18,6 m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. a) Tính diện tích thửa ruộng. b) Biết rằng cứ

Toán Lớp 5: 10/ Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 18,6 m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài.
a) Tính diện tích thửa ruộng.
b) Biết rằng cứ 100 m2 thu được 50 kg đậu. Hỏi thửa ruộng thu được bao nhiêu ki-lô-gam đậu?

Comments ( 2 )

 1. Bài giải:
  Chiều rộng thửa ruộng là:
  18,6 xx 2/3 = 12,4 (m)
  a) Diện tích thửa ruộng là:
  18,6 xx 12,4 = 230,64 (m^{2})
  b) Thửa ruộng thu được số kg đậu là:
  230,64 : 100 xx 50 = 115,32 (kg)
  Đáp số : a) 230,64m^{2}
                b) 115,32kg đậu

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Trang