Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 50cm, BC = 28cm. Điểm E là trung điểm (điểm chính giữa) của cạnh CD. Tính: a) Diện tích tam giác AEC;

Toán Lớp 5: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 50cm, BC = 28cm. Điểm E là trung điểm (điểm chính giữa) của cạnh CD. Tính:
a) Diện tích tam giác AEC;
b) Diện tích hình tứ giác ABCE.

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:Tam giác AEC: 350 cm²
              Tứ giác ABCE: 1050 cm²
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  -ABCD là hình chữ nhật ⇒ AB = CD = 50 (cm)
  -E là trung điểm CD ⇒ DE = CE = 50 : 2 = 25 (cm)
  -Diện tích tam giác AEC là: 28 × 25 : 2 = 350 (cm²)
  -Diện tích tam giác ABC là: 50 × 28 : 2 = 700 (cm²)
  -Diện tích tứ giác ABCE là: 350 + 700 = 1050 (cm²)
  Đáp số: Tam giác AEC: 350 cm²
               Tứ giác ABCE: 1050 cm²
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )