Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Trong đợt quyên góp sách giáo khoa ủng hộ Miền Trung bị ảnh hưởng bão lũ của Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh, học sinh ba lớp 7A,

Toán Lớp 7: Trong đợt quyên góp sách giáo khoa ủng hộ Miền Trung bị ảnh hưởng bão lũ của Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh, học sinh ba lớp 7A,7B,7C đã quyên góp được một số sách giáo khoa. Biết rằng số sách giáo khoa quyên góp được của lớp 7A,7B,7C lần lượt tỉ lệ với các số 7;5;8 và số sách giáo khoa quyên góp được của lớp 7C nhiều hơn số sách giáo khoa quyên góp được của lớp 7A là 24 quyển. Tính tổng số sách giáo khoa mà cả ba lớp đã quyên góp được

Comments ( 2 )

 1. Lời giải chi tiết:
  Gọi số sách quyên góp của ba 7A,7B,7C lớp lần lượt là a,b,c (quyển) (a,b,c\inNN$*$)
  Theo bài ra, ta có:
  a/7=b/5=c/8 và c-a=24
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
  a/7=b/5=c/8=(c-a)/(8-5)=24/3=8
  Như vậy:
  a/7=8=>a=8.7=56
  b/5=8=>b=8.5=40
  c/8=8=>c=8.8=64
  Vậy số sách quyên góp của ba 7A,7B,7C lớp lần lượt là 56,40,64 quyển.
  Và cả ba lớp đã quyên góp: 56+40+64=160 (quyển)

 2. Gọi số sách quyên góp được của $ 3 $ lớp $ 7A ; 7B và 7C $ lần lượt là $ a , b , c $
  Ta có : $ \frac{a}{7} = \frac{b}{5} = \frac{c}{8}  và c – a = 24 $
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau tâ có
  $ \frac{a}{7} = \frac{b}{5} = \frac{c}{8} = \frac{c-a}{8-7} = \frac{24}{1} = 24 $ 
  $ ⇒ $ \(\left[ \begin{array}{l}a=24.7=168\\b=24.5=120\\c=24.8=192\end{array} \right.\) 
  Vậy số sách của $ 3 $ lớp quyên góp được lần lượt là $ 168 ; 120 ; 192 $ quyển 

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )