Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: 1.Một thửa ruộng hcn có nữa chu vi là 72m biết chiều dài gấp ba lần chiều rộng diện tích thửa ruộng là 2. Tính bằng cách thâunj tiện nh

Toán Lớp 5: 1.Một thửa ruộng hcn có nữa chu vi là 72m biết chiều dài gấp ba lần chiều rộng diện tích thửa ruộng là
2. Tính bằng cách thâunj tiện nhất
3.0,125 * 0,2 * 0,25 *4*5*8*25= ghi kết quả thôi cg đc ah
4. 5,46 tấn= … kg
5. cho hình tam giác có độ dài đáy là 15m chiều dài 8m diện tích hình tam giác là
6. 4m2 5cm2-… m2

Comments ( 2 )

 1.   1.                                                
                                                             Giải
  -chiều rộng của thửa ruộng là:72:3=24(m)
  -diện tích thửa ruộng là:72*24=1688(m)
  2.
   0,125*0,2*0,25*4*5*8*25
  =25
  4.5460
   

 2. Bài 1:
  Vì chiều dài gấp 3 lần chiều rộng
  => Chiều rộng = 1/3 chiều dài
  Ta có sơ đồ:
  \(\boxed{\quad\\
  \left.\begin{array}{l}
  \quad\text{Chiều rộng}\ \overbrace{|\kern-4pt-\kern-4pt-\kern-4pt-\kern-4pt|}^{?\ m}\\
  \quad\text{Chiều dài}\kern9pt \underbrace{|\kern-4pt-\kern-4pt-\kern-4pt-\kern-4pt|\kern-4pt-\kern-4pt-\kern-4pt-\kern-4pt|\kern-4pt-\kern-4pt-\kern-4pt-\kern-4pt|}_{?\ m}
  \end{array}\ \ \right\}\ \ 72\ m\quad\\}\)
  Tổng số phần bằng nhau là:
        1 + 3 = 4 (phần)
  Chiều rộng thửa ruộng là: 
        72 : 4 xx 1 = 18 (m)
  Chiều dài thửa ruộng là:
        72 – 18 = 54 (m)
  Diện tích thửa ruộng là:
        18 xx 54 = 972 (m^2)
                   Đáp số: 972 m^2
  Bài 2:
  3 xx 0,125 xx 0,2 xx 0,25 xx 4 xx 5 xx 8 xx 25
  = 3 xx (0,125 xx 8) xx (0,2 xx 5) xx (25 xx 4 xx 0,25)
  = 3 xx 1 xx 1 xx 25
  = 3 xx 25
  = 75
  Bài 4:
  Ta có:
  5 tấn = 5000 kg
  0,46 tấn = 460 kg
  => 5,46 tấn = 5000 + 460 = 5460 kg
  Bài 5:
  *Sửa đề : Cho hình tam giác có độ dài đáy là 15 m, chiều cao 8 m. Diện tích hình tam giác là
  Bài làm:
  Diện tích hình tam giác là:
       15 xx 8 = 120 (m^2)
                Đáp số: 120 m^2
  Bài 6:
  Ta có:
  5 cm^2 = 0,00005 m^2
  => 4 m^2 5cm^2 = 4 + 0,00005 = 4,00005 m^2

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nhi