Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Hãy chọn câu sai. A. Tứ giác lồi là tứ giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa bất kỳ cạnh nào của tứ giác. B.

Toán Lớp 8: Hãy chọn câu sai.
A. Tứ giác lồi là tứ giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa bất kỳ cạnh nào của tứ giác.
B. Tổng các góc của một tứ giác bằng 1800.
C. Tổng các góc của một tứ giác bằng 3600.
D. Tứ giác ABCD là hình gồm đoạn thẳng AB, BC, CD, DA, trong đó bất kì hai đoạn thẳng nào cũng không nằm trên một đường thẳng.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  B. Tổng các góc của một tứ giác bằng 180^o.  
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Sửa: Tổng các góc của một tứ giác bằng 360^o.  

 2. Hãy chọn câu sai.
  A. Tứ giác lồi là tứ giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa bất kỳ cạnh nào của tứ giác.
  B. Tổng các góc của một tứ giác bằng 180.
  C. Tổng các góc của một tứ giác bằng 360.
  D. Tứ giác ABCD là hình gồm đoạn thẳng AB, BC, CD, DA, trong đó bất kì hai đoạn thẳng nào cũng không nằm trên một đường thẳng.
   
  Lời giải và giải thích chi tiết: Tổng các góc của một tứ giác bằng 3600 nên C đúng, B sai.
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )