Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 3: 1.Tóm tắt và giải Một công ti vận tải có bốn đội xe. Đội một có 18 xe oto , 3 đội còn lại mỗi đội có 16 xe ôt. Hỏi công ty có bao nhiề

Toán Lớp 3: 1.Tóm tắt và giải
Một công ti vận tải có bốn đội xe. Đội một có 18 xe oto , 3 đội còn lại mỗi đội có 16 xe ôt. Hỏi công ty có bao nhiều ô tô
2.tóm tắt và giải
Buổi sáng bán được 123lit dầu, buổi chiều bán được số lít dầu gấp 3 lần buổi sáng. Hỏi cả hai buổi bán được bao nhiêu lít dầu?
3. Tìm một số , biết rằng lấy số đó chia cho 7 thì được thương là 38 và số dư là số dư lơn nhất.
4. Tính
97:7×9=

Comments ( 2 )

 1. 1 : tóm tắt
  Đội 1 : 18 xe ô tô
  Đội 2 : 16 xe ô tô
  Đội 3 : 16 xe ô tô
  Đội 4 : 16 xe ô tô
  Công ty đó có :… ô tô ?
      Giải
  Công ty đó có tất cả số ô tô là :
    18 + 16 × 3 = 66 ( xe ô tô )
                        Đáp số : 66 xe ô tô
  2 : tóm tắt
  Buổi sáng bán  : 123 lít dầu
  Buổi chiều bán : Gấp 3 lần buổi sáng
  Cả 2 buổi bán :… lít dầu ?
     Giải
  Buổi chiều bán số lít dầu là :
    123 × 3 = 369 ( lít dầu )
  Cả 2 buổi bán số lít dầu là :
    123 + 369 = 492 ( lít dầu )
                     Đáp số : 492 lít dầu
  3 : Giải
  Số dư lớn nhất có thể là : 6
  Gọi cần tìm là x
  ta có :
    x : 7 = 38 ( dư 6 )
    x      = 38 × 7 + 6
    x      = 272
  Vậy số càn tìm là 272
  4 Tính
     97 : 7 × 9
  = 13 ( dư 6 ) × 9
  = 117 ( dư 6 )
    

 2. Giải đáp:
  1 : tóm tắt
  Đội 1 : 18 xe ô tô
  Đội 2 : 16 xe ô tô
  Đội 3 : 16 xe ô tô
  Đội 4 : 16 xe ô tô
  Công ty đó có :… ô tô ?
      Giải
  Công ty đó có tất cả số ô tô là :
    18 + 16 × 3 = 66 ( xe ô tô )
                        Đáp số : 66 xe ô tô
  2 : tóm tắt
  Buổi sáng bán  : 123 lít dầu
  Buổi chiều bán : Gấp 3 lần buổi sáng
  Cả 2 buổi bán :… lít dầu ?
     Giải
  Buổi chiều bán số lít dầu là :
    123 × 3 = 369 ( lít dầu )
  Cả 2 buổi bán số lít dầu là :
    123 + 369 = 492 ( lít dầu )
                     Đáp số : 492 lít dầu
  3 : Giải
  Số dư lớn nhất có thể là : 6
  Gọi cần tìm là x
  ta có :
    x : 7 = 38 ( dư 6 )
    x      = 38 × 7 + 6
    x      = 272
  Vậy số càn tìm là 272
  4 Tính
     97 : 7 × 9
  = 13 ( dư 6 ) × 9
  = 117 ( dư 6 )
    
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )