Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Trung bình cộng số thóc ở hai khổ là 80 tấn .Nếu thêm vào kho thứ nhất 12 tấn và khó thứ hai 8 tấn thì số thóc ở mỗi kho bằng nhau. Hỏi

Toán Lớp 4: Trung bình cộng số thóc ở hai khổ là 80 tấn .Nếu thêm vào kho thứ nhất 12 tấn và khó thứ hai 8 tấn thì số thóc ở mỗi kho bằng nhau. Hỏi ban đầu mỗi khó có bao nhiêu tấn thóc

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{   Yuma’s ✨}$
  Tổng số thóc ở hai kho là:
  $80×2=160(tấn)^{}$
  Tổng số thóc ở hai kho khi thêm vào kho thứ nhất 12 tấn và kho thứ hai 8 tấn là : 
  $160+12+8=180(tấn)^{}$
  Số thóc ở kho thứ nhất và kho thứ hai sau khi được thêm là : 
  $180:2=90(tấn)^{}$
  Ban đầu số thóc ở kho thứ nhất là : 
  $90-12=78(tấn)^{}$
  Ban đầu số thóc ở kho thứ hai là : 
  $90-8=82(tấn)^{}$
  $\text{✨ Tui tên là Yuma’s đây }$

 2. Tổng số thóc ở hai kho là:
  80×2= 160(tấn)
  Số tấn thóc 2 kho hơn kém nhau là:
  12-8= 4(tấn)
  Số tấn thóc ở kho thứ 1 là:
  (160-4):2= 78(tấn)
  Số tấn thóc ở kho thứ 2 là:
  78+4= 82(tấn)
  Đáp số: kho thứ 1: 78 tấn
  kho thứ 2: 82 tấn
  @Nacutephomaique:>

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )