Toán Lớp 4: Tính bằng cách Thuận tiện nhất 234 ✖ 67+2)34 ✖ 33 31 ✖ 58-31 ✖ 8

Toán Lớp 4: Tính bằng cách Thuận tiện nhất 234 ✖ 67+2)34 ✖ 33
31 ✖ 58-31 ✖ 8

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Tính bằng cách Thuận tiện nhất 234 ✖ 67+2)34 ✖ 33 31 ✖ 58-31 ✖ 8”

 1. $\text{a) 234 × 67 + 234 × 33}$
  $\text{= 234 × (67 + 33)}$
  $\text{= 234 × 100}$
  $\text{= 23400}$
  $\text{b) 31 × 58 – 31 × 8}$
  $\text{= 31 × (58 – 8)}$
  $\text{= 31 × 50}$
  $\text{= 1550}$
  $\textit{Ha1zzz}$
   

  Trả lời

Viết một bình luận