Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Số thập phân nào dưới đây có phần nguyên lớn hơn 5 và phần thập phân nhỏ hơn 7/10 a) 5.70 b) 6.91 c) 9.09 d) 4.88

Toán Lớp 7: Số thập phân nào dưới đây có phần nguyên lớn hơn 5 và phần thập phân nhỏ hơn 7/10
a) 5.70
b) 6.91
c) 9.09
d) 4.88

Comments ( 2 )

 1. Số thập phân nào dưới đây có phần nguyên lớn hơn 5 và phần thập phân nhỏ hơn 7/10
  a) 5.70
  b) 6.91
  c) 9.09 (phần nguyên 9>5 ; phần thập phân 0,09<0.7)
  d) 4.88

 2. @Tùng
  ⇒ Giải đáp : c . 9,09
  Có : $\frac{7}{10}$ = 0,7
  Ta có : 
  a , 5,70 có phần nguyên là 5 ,phần thập phân là 0,7
  → 5 = 5 
  → 0,7 = 0,7
  ⇒ Loại
  b , 6,91 có phần nguyên là 6, phần thập phân là 0,91
  → 6 > 5
  → 0,91 > 0,7
  ⇒ Loại
  d ,  4,88 có phần nguyên là 4 , phần thập phân là 0,88
  → 4 < 5
  ⇒ Loại
   c, 9,09 có phần nguyên là 9, phần thập phân là 0,09
  → 9 > 5
  → 0,09 < 0,7
  ⇒ Chọn 

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Lan Anh