Toán Lớp 6: Công nhân của một xưởng sản xuất được hưởng lương theo sản phẩm như sau: Làm ra một sản phẩm đạt chất lượng thì được 50 000 đồng. Làm r

Toán Lớp 6: Công nhân của một xưởng sản xuất được hưởng lương theo sản phẩm như sau: Làm ra một sản phẩm đạt chất lượng thì được 50 000 đồng. Làm ra một sản phẩm không đạt chất lượng thì bị phạt 10 000 đồng. Tháng vừa qua, một công nhân làm được 230 sản phẩm đạt chất lượng và 8 sản phẩm không đạt chất lượng. Hỏi công nhân đó lãnh được bao nhiêu tiền lương?
MONG CÁC BẠN GIÚP MIK

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Công nhân của một xưởng sản xuất được hưởng lương theo sản phẩm như sau: Làm ra một sản phẩm đạt chất lượng thì được 50 000 đồng. Làm r”

 1. $\text{- Tóm tắt:}$
      $\text{1 sp chất lượng     : 50.000 đồng}$
      $\text{230 sp chất lượng : ? đồng}$
      $\text{1 sp không đạt      : – 10.000 đồng}$
      $\text{8 sp không đạt      : – ? đồng}$
  $\text{- Giải:}$
            $\text{Số tiền cho 230 sp đạt chất lượng tốt là:}$
                 $230×50.000=11.500.000$  $\text{(đồng)}$
            $\text{Số tiền bị phạt của 8 sp không đạt là:}$
                 $8×(-10.000)=-80.000$  $\text{(đồng)}$
            $\text{Tổng số tiền lương người đó lãnh là:}$
                 $11.500.000-80.000=11.420.000$  $\text{(đồng)}$
                      $\text{Đáp số : 11.420.000 đồng}$

  Trả lời

Viết một bình luận