Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Các góc của một tam giác theo tỷ lệ 2: 3: 4. Kích thước của các góc lớn nhất là bao nhiêu? a.20 b.40 c.60 d.80

Toán Lớp 7: Các góc của một tam giác theo tỷ lệ 2: 3: 4. Kích thước của các góc lớn nhất là bao nhiêu?
a.20 b.40 c.60 d.80

Comments ( 2 )

 1. Gọi số đo góc của tam giác lần lượt là a,b,c
  Vì A,B,C tỉ lệ với 2,3,4 nên ta lập đc dãy tỉ lệ thức là a/2=b/3=c/4
   và A+B+C=180 độ (tổng 3 góc trong tam giác)
  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có
  A/2=B/3=C/4=A+B+C/2+3+4=180/9=20 độ
  Vậy góc A=20.2=40 độ
  góc B=20.3=60 độ
  góc C=20.4=80 độ
  Vậy góc  lớn nhất có số đo là 80 độ chọn d
   

 2.        Giải đáp: D
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi  các  góc  của  một  tam  giác  là  x : y : z  lần  lượt  tỉ  lệ  với  2 : 3 : 4.
  Ta  có:  $\frac{x}{2}$ = $\frac{y}{3}$ = $\frac{z}{4}$ = $\frac{x + y + z}{9}$ = $\frac{180}{9}$ = 20^0
  ⇒ $\frac{x}{2}$ = 20 . 2 = 40^0
  ⇒ $\frac{y}{3}$ = 20 . 3 = 60^0
  ⇒ $\frac{z}{4}$ = 20 . 4 = 80^0
  Vậy  góc  lớn  nhất  bằng  80^0

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Phương