Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Giá trị của biểu thức : A= x^5 – 5x^4 + 5x^3 – 5x^2 + 5x – 1 với x = 4 là : A. 2 B.3 C.5 D.6

Toán Lớp 8: Giá trị của biểu thức : A= x^5 – 5x^4 + 5x^3 – 5x^2 + 5x – 1 với x = 4 là :
A. 2
B.3
C.5
D.6

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Ta có:
  x= 4
  => x= 5 -1
  => 5 -1 = x
  => 5 = x +1
  A= x^5 – 5x^4 + 5x^3 – 5x^2 + 5x – 1
  Thay 5 = x +1 vào A.
  A=x^5 – (x+1).x^4 + (x+1).x^3 – (x+1). x^2 + (x+1) x -1
  Nhân hạng tử ngoài ngoặc với từng hạng tử trong ngoặc.
  = x^5 – x^5 -x^4 + x^4 + x^3 – x^3 – x^2 + x^2 +x -1
  Nhóm các hạng tử cùng bậc với nhau ( dấu trừ trước ngoặc thì phải đổi dấu trong ngặc )
  = ( x^5 – x^5 ) – ( x^4 – x^4) + ( x^3 – x^3) – ( x^2 – x^2) + x -1
  Trừ như bình thường.
  = 0 – 0 + 0 – 0+x -1
  = x-1
  Thay x = 4 vào A.
  = 4 -1
  = 3
  Vậy A= 3 khi x= 4

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  A= x5−5×4+5×3−5×2+5x−1×5−5×4+5×3−5×2+5x−1
  Với x = 4 = x5−(x+1)x4+(x+1)x3−(x+1)x2+(x+1)x−1
  = x5−x5−x4+x4+x3−x3+x2−x2+x−1
  =x−1=4−1=3
  Vậy chọn : B . 3
  @Trung

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nguyệt