Toán Lớp 4: Cho các chữ số 2,5,8 . Em hãy tính tổng của tất cả các số có ba chữ số khác nhau lập được từ ba chữ số đã cho. Tổng của tất cả các số c

By Triều Nguyệt

Toán Lớp 4: Cho các chữ số 2,5,8
. Em hãy tính tổng của tất cả các số có ba chữ số khác nhau lập được từ ba chữ số đã cho.
Tổng của tất cả các số có ba chữ số khác nhau viết được từ ba chữ số đã cho là
Viết một bình luận