Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Cho các chữ số 2,5,8 . Em hãy tính tổng của tất cả các số có ba chữ số khác nhau lập được từ ba chữ số đã cho. Tổng của tất cả các số c

Toán Lớp 4: Cho các chữ số 2,5,8
. Em hãy tính tổng của tất cả các số có ba chữ số khác nhau lập được từ ba chữ số đã cho.
Tổng của tất cả các số có ba chữ số khác nhau viết được từ ba chữ số đã cho là

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Các chữ số 2, 5, 8 lập được các chữ số khác nhau là: 258, 285, 528, 582, 825, 852
  Tổng tất cả các chữ số lập được từ ba chữ số đã cho là:  258+285+528+582+825+852= 3330
   Vậy tổng của tất cả các số có ba chữ số khác nhau viết được từ ba chữ số đã cho là: 3330
   

 2. Bài giải
  Có tất cả các số khác nhau lập được từ các chữ số 2;5;8 là:
  258; 285; 528; 582; 825; 852.
  Tổng của tất cả các số có ba chữ số khác nhau viết được là:
  258 + 285 + 528 + 582 + 825 + 852 = 3330
  Đáp số : 3330
  $\text{@dautay17747}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )