Toán Lớp 6: 79.89 – 79. (-11) – 100.79 153.177 – 153.77 + 100. (-77

Toán Lớp 6: 79.89 – 79. (-11) – 100.79
153.177 – 153.77 + 100. (-77

0 bình luận về “Toán Lớp 6: 79.89 – 79. (-11) – 100.79 153.177 – 153.77 + 100. (-77”

 1. Giải đáp:
   
  79.89−79.(−11)−100.79
  =79.[89−(−11)−100]
  =79.0
  =0
  ___________________________________
  153.177−153.77+100.(−77)
  =153.[177−77]+(−7700)
  =153.100+(−7700)
  =15300+(−7700)
  =7600

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  a. 0
  b. 7 600
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a. 79 . 89 – 79 . ( -11 ) – 100 . 79
  = 79 . [ 89 – ( -11 ) – 100 ]
  = 79 . ( 89 + 11 – 100 )
  = 79 . 0
  = 0
  ______________________________________________________________________________________
  b. 153 . 177 – 153 . 77 + 100 . (-77)
  = 153 . ( 177 – 77 ) + 100 . ( -77 )
  = 153 . 100 + 100 . ( -77 )
  = 100 . [ 153 + ( -77 ) ]
  = 100 . 76
  = 7 600

  Trả lời

Viết một bình luận