Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: cho hai hàm số d1:y=-2x+3 và d2:y=-1/4x+2 vẽ đồ thi hai hàm số trên cùng mặt phẳng tọa độ

Toán Lớp 9: cho hai hàm số d1:y=-2x+3 và d2:y=-1/4x+2 vẽ đồ thi hai hàm số trên cùng mặt phẳng tọa độ

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
       (d):y=-2x+3
  Cho x=0⇒y=3⇒Điểm A(0;3) ∈ đths (d)
  Cho y=0⇒x=3/2⇒Điểm B(3/2;0) ∈ đths (d)
       (d2):y=-1/4x+2
  Cho x=0⇒y=2⇒Điểm C(0;2) ∈ đths (d2)
  Cho y=0⇒x=8⇒Điểm D(8;0) ∈ đths (d2)

  toan-lop-9-cho-hai-ham-so-d1-y-2-3-va-d2-y-1-4-2-ve-do-thi-hai-ham-so-tren-cung-mat-phang-toa-do

 2. Giải đáp và giải thích các bước giải:
  (d_1) : y=-2x+3
  → Đồ thị hàm số y=2x-3 là đường thẳng (d_1) đi qua 2 điểm (0;3) và (3/2;0) 
  (d_2) : y=-1/4x+2
  → Đồ thị hàm số y=-1/4x+2 là đường thẳng (d_2) đi qua 2 điểm (0;2) và (8;0)

  toan-lop-9-cho-hai-ham-so-d1-y-2-3-va-d2-y-1-4-2-ve-do-thi-hai-ham-so-tren-cung-mat-phang-toa-do

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )