Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Lớp 5A có 25 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Như vậy tỉ số phần trăm giữa học sinh nữ và học sinh nam là?

Toán Lớp 5: Lớp 5A có 25 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Như vậy tỉ số phần trăm giữa học sinh nữ và học sinh nam là?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   #Clickbim 
  60 % 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Tỉ số phần trăm giữa học sinh nữ và học sinh nam là : 
        15/25 xx 100% = 0,6 xx 100 % = 60 %
                         Giải đáp : 60 %

 2. Tỉ số phần trăm giữa học sinh nam và nữ là :
  15 : 25 = 0,6 xx 100 = 60%
  Đáp số : 60%

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Bình