Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: Kho A có nhiều hơn kho B 176 tấn thóc . Biết rằng số thóc ở kho A gấp ba lần số thóc ở kho B . Hỏi mỗi kho có bao nhiêu tấn thóc

Toán Lớp 4: Kho A có nhiều hơn kho B 176 tấn thóc . Biết rằng số thóc ở kho A gấp ba lần số thóc ở kho B . Hỏi mỗi kho có bao nhiêu tấn thóc

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Gọi số thóc ở kho A là 3 phần, số thóc ở kho B là 1 phần
   Kho A: +—+—+—+
   Kho B: +—+  (176 tấn)
          Hiệu số phần bằng nhau là:
                  3 – 1 = 2 (phần)
       Số thóc ở kho A là:
                  176 : 2 × 3 = 264 (tấn)
       Số thóc ở kho B là: lÀ 
                  264 – 176 = 88 (tấn)
                          Đáp số: Kho A: 264 tấn
                                       Kho B: 88 tấn
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Coi số thóc kho A là 3 phần bằng nhau thù kho B là 1 phần như thế.
  Hiệu số phần bằng nhau là:
  3 – 1 = 2 (phần)
  Số thóc kho A là:
  176 : 2 × 3 = 264 (tấn)
  Số thóc kho B là:
  264 – 176 = 88 (tấn)
  Đáp số: 264 tấn và 88 tấn

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )