Toán Lớp 7: cho hàm số: y = f(x ) =|3x-1| a) Tính f(2), f(-2), f(-1/4), f(1/4) b) Tìm x biết f(x) = 10 f(x) = -3

By Hoài Hương

Toán Lớp 7: cho hàm số: y = f(x ) =|3x-1|
a) Tính
f(2), f(-2), f(-1/4), f(1/4)
b) Tìm x biết
f(x) = 10 f(x) = -3

0 bình luận về “Toán Lớp 7: cho hàm số: y = f(x ) =|3x-1| a) Tính f(2), f(-2), f(-1/4), f(1/4) b) Tìm x biết f(x) = 10 f(x) = -3”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{a) Ta có}$
  $\text{f( -2 ) = | 3( – 2 ) – 1| =  | -7 |= 7}$
  $\text{f( 2 ) = | 3.2 – 1 | = | 5 | = 5}$
  f ( -1/4 ) =  | 3.( -1/4 ) – 1| = | -7/ 4 | = 7/4
  f ( 1/4 ) = | 3. 1/4 – 1 |  = | -1/4 | = 1/4
  $\text{b) Ta xét}$
  $\text{f( x ) = 10}$
  $\text{⇔ | 3x – 1 |  = 10}$
  Vậy hoặc 3x – 1 = 10 hoặc 3x – 1 = -10
  Do đó x = 11/3hoặc x = -3
  Do f( x ) = /3x – 1/ ≥ 0 > -3 với mọi x nên ko có giá trị nào của x thỏa mãn 
  \text{@Henry}

  Trả lời

Viết một bình luận