Toán Lớp 9: Công ty A vận chuyển tổng cộng 104 thiết bị và đươc chia để cho vào 8 thùng lớn và 4 thùng nhỏ. Biết rằng các thiết bị cho vào các thùn

By Dương

Toán Lớp 9: Công ty A vận chuyển tổng cộng 104 thiết bị và đươc chia để cho vào 8 thùng lớn và 4 thùng nhỏ. Biết rằng các thiết bị cho vào các thùng là như nhau và tổng số tiền các thiết bị trong mỗi thùng lớn gấp 6 lần mỗi thùng nhỏ. Tính số thiết bị của mỗi loại thùng?

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Công ty A vận chuyển tổng cộng 104 thiết bị và đươc chia để cho vào 8 thùng lớn và 4 thùng nhỏ. Biết rằng các thiết bị cho vào các thùn”

 1. Giải đáp:
  Mỗi thùng lớn có $12$ thiết bị và mỗi thùng bé có $2$ thiết bị
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi x;y (thiết bị) lần lượt là số thiết bị của mỗi thùng lớn và mỗi thùng nhỏ (x;y\in N*; y<x<104)
  Tổng số thiết bị $8$ thùng lớn là: 8x (thiết bị)
  Tổng số thiết bị $4$ thùng nhỏ là: 4y (thiết bị)
  Vì có tất cả $104$ thiết bị nên:
  \qquad 8x+4y=104<=>2x+y=26 $(1)$
  Vì các thiết bị như nhau và tổng số tiền các thiết bị trong mỗi thùng lớn gấp $6$ lần mỗi thùng nhỏ nên số thiết bị và tổng số tiền tỉ lệ thuận với nhau:
  \qquad x/y=6<=>x=6y<=>x-6y=0 $(2)$
  Từ (1);(2) ta có hệ phương trình sau:
  $\quad \begin{cases}2x+y=26\\x-6y=0\end{cases}$
  Giải hệ phương trình ta được:
  $\quad \begin{cases}x=12\\y=2\end{cases}\ (thỏa\ mãn)$
  Vậy mỗi thùng lớn có $12$ thiết bị và mỗi thùng bé có $2$ thiết bị

  Trả lời

Viết một bình luận