Toán Lớp 4: Hiệu 2 số tự nhiên là 134. Viết thêm 1 chữ số nào đó vào bên phải số bị trừ và giữ nguyên số trừ, ta có hiệu mới là 2297. Tìm 2 số đã c

Toán Lớp 4: Hiệu 2 số tự nhiên là 134. Viết thêm 1 chữ số nào đó vào bên phải số bị trừ và giữ nguyên số trừ, ta có hiệu mới là 2297. Tìm 2 số đã cho

TRẢ LỜI

 1. $\text{Gọi số bị trừ là x}$
  $\text{Vì số bị trừ được viết thêm 1 chữ vào bên phải }$
  $\text{⇒ Số bị trừ tăng lên 10 lần cộng với a}$
  $\text{⇒ Hiệu mới gấp 9 lần hiệu cũ và thêm  a.}$
  $\text{⇒  2297 – 134 =9x+ a}$
  $\text{Mà 2297-134= 2163 (đơn vị)}$
  $\text{⇒ 9x=2163-a}$
  $\text{Mà 9x chia hết cho 9}$
  $\text{⇒ (2163 – a) chia hết cho 9}$
  $\text{2163 chia cho 9 được 24 dư 3 ⇒ a = 3 (0 ≤ a ≥ 9)}$
  $\text{⇒ Chữ số viết thêm là 3}$
  $\text{Số bị trừ là :}$ $\text{(2163 – 3) : 9 = 240}$
  $\text{Số trừ là:}$
  $\text{40  –  134 = 106}$
  $\text{Vậy số bị trừ là 240 và số trừ là 106}$

  Trả lời
 2. Gọi số viết thêm là a
  Khi tăng số bị trừ lên 10 lần rồi cộng thêm a thì số bị trừ tăng thêm 9 lần và cộng thêm a
  Tổng 9 lần số bị trừ và a là:
  2297 – 134 = 2163
  Do đó 2163 – a là một số chia hết cho 9
  Mà:
  2163 : 9 = 240 dư 3
  Suy là 2163 – 3 chia hết cho 9
  Nên a = 3
  Số bị trừ là:
  (2163 – 3) : 9 = 240
  Số trừ là:
  240 – 134 = 106
  Đáp số: 240 và 106

  Trả lời

Viết một bình luận