Toán Lớp 6: 30 số hạng: Cho tổng: 1+5+9+13+…+x =y Bài 2 55-5x=25

Toán Lớp 6: 30 số hạng:
Cho tổng: 1+5+9+13+…+x =y
Bài 2
55-5x=25

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   Bài 1:
   Số hạng thứ 30 là: 
     1+(30-1)xx4=117
   Tổng của dãy số là: (vì biết có 30 số hạng nên không cần tính)
     (117+1)xx30:2=1770
   Bài 2: 
  55-5 x=25
  5 x=55-25
  5 x=30
  x=30:5
  x=6

  Trả lời
 2. Bài 1:
  1+5+9+13+…+x=y
  =>(x-1):4+1=30 (công thức số số hạng)
  =>(x-1):4=30-1=29
  =>(x-1)=29.4
  =>(x-1)=116
  =>x=116+1
  =>x=117
  Vậy ta có:
  1+5+9+…+117=y
  SSH=(117-1):4+1
         =116:4+1
         =29+1=30
  Tổng=(1+117).30:2
          =118.30:2
          =3 540:2
          =1770
  Bài 2:
  55-5x=25
  5x=55-25
  5x=30
  x=30:5
  x=6
  Chúc bạn học tốt!!!

  Trả lời

Viết một bình luận