Toán Lớp 4: Hai khối lớp 4 và 5 cùng tham gia thu gom giấy vụn làm kế hoạch nhỏ . Số giấy vụn thu được của khối lớp 4 bằng 3/5 số giấy vụn thu được

Toán Lớp 4: Hai khối lớp 4 và 5 cùng tham gia thu gom giấy vụn làm kế hoạch nhỏ . Số giấy vụn thu được của khối lớp 4 bằng 3/5 số giấy vụn thu được của khối lớp 5 và kém số giấy thu được của khối lớp năm là 2tạ 8kg . Hỏi mỗi khối lớp thu được bao nhiêu kilôgam giấy vụn

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   Khối 4 : 312 kg , Khối 5 : 520 kg
  Lời giải và giải thích chi tiết:
        Đổi 2 tạ 8kg = 208 kg
  Khối lớp 4 : |—-|—-|—-|  
                                            208kg
  Khối lớp 5 : |—-|—-|—-|—-|—-|
                      Khối lớp 4 thu được là :
                                 208 : ( 5 – 3 ) x 3 = 312 ( kg )
                      Khối lớp 5 thu được là :
                                 312 + 208 = 520 ( kg )
                                       Đáp số : Khối 4 : 312 kg
                                                     Khối 5 : 520 kg
                          

  Trả lời

Viết một bình luận