Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: 1.dùng lũy thừa để viết các số sau : a) 7 00..0 có 21 chữ số 0 b) 400…0 có 13 chữ số 0 2. tìm bình phương của các

Toán Lớp 6: 1.dùng lũy thừa để viết các số sau :
a) 7 00..0 có 21 chữ số 0 b) 400…0 có 13 chữ số 0
2. tìm bình phương của các số : 11,111,1111 từ đó tìm quy luật chính :
11.1^2 có 9 chứ số 1

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  7 00..0 có 21 chữ số 0=7*10^21
  400…0 có 13 chữ số 0=2^2*10^13

 2. 1)a)7…000=7.10^21
  b)400…0=4.10^13
  2)11^2=121
  111^2=12321
  1111^2=123421
  Theo quy tắc,có bao nhiêu chữ số 1 thì sẽ có bấy nhiêu số ∈N sao *   lần lượt trước hai số 21 (VD:11111^2=1234521)
  11.1^2=124.21
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Trang